PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE O VSTUPENKY NA PRAXI

Vyhrajte vstupenku na týdenní praxi se Sergejem Lazarevem na téma "Překonání strachu" v hodnotě 900 Kč která začne 31.10.!!!

Vice o praxi zde: https://www.lazarevonline.cz/praxe-prekonani-strachu.../

Pro přijetí do účasti v soutěži je třeba krátce popsat do komentáře

(zde:https://www.facebook.com/lazarev.cz/photos/a.437684989578408/4991760154170846/)

své zkušenosti se systémem Sergeje Lazareva (můžete přidávat i Vaše foto s knihami, DVD a CD nebo obrazy):

- jak jste se o něm dozvěděl/a?

- jak to ovlivnilo Váš život?

- mělo to vliv na Vaše okolí jestli ano, jaký?

- v čem, dle Vašeho názoru, je smysl systému SL a čeho pomáhá dosáhnout?

doporučil/a byste seznámení se systémem Sergeje Lazareva svým známým jestli ano tak proč?

- víte Vy sami o někom z jiných vědců, kteří navrhují podobný systém řešení problémů jako Sergej Lazarev?

.....................................................................................................
Vyhrávají první 3 příspěvky, které obdrží nejvíce lajků.

Soutěž trvá do 19.10.2021,21:00

Celá pravidla soutěže jsou zde:
https://www.sergej-lazarev.cz/.../pravidla-facebookove.../

Výherce vybereme 20.10.2021

Pravidla facebookové soutěže o vstupenky na praxi Překonání strachu, pochybností a nevíry v sebe. 

 

I. Obecná ustanovení

 

1) Soutěž pořádá PERFECTMUNDO s.r.o. se sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha., IČO: 08138427, (dále jen „organizátor).

2) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

3) Soutěže se může zúčastnit každá česko nebo slovensko mluvici fyzická osoba starší 18 let která má zkušenosti se systémem Sergeje Lazareva. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.

4) Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

5) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

6) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7) Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

10) Kompletní pravidla soutěže jsou uveřejněny na webu https://www.sergej-lazarev.cz/pozvanky/pravidla-facebookove-souteze-o-vstupenky-na-praxi/ a ve zkrácené formě v současným příspěvku na facebookové stránce Sergej Lazarev-Diagnostika Karmy: https://www.facebook.com/lazarev.cz/photos/a.437684989578408/4991760154170846/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce organizátora.

 

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 

1) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

2) Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

3) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno , příjmení a daný soutěžný komentář v marketingové komunikaci organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 

 

III. Mechanismus soutěže

 

1) Soutěž bude probíhat v období od 12. 10. 2021 do 19. 10. 2035 na facebookové stránce organizátora.

2) Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor 3 výherce nejpozději do 21.10. 

 

IV. Výhry a jejich předání

 

1) Výhrou v soutěži je vstupenka na praxe Sergeje Lazareva Překonání strachu 31.10.

2) Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Sergej Lazarev-Diagnostika karmy. Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře.

3) Účastník je povinen do 7 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno, adresu, telefon a e-mailovou adresu , na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 1 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.

4) Výhry budou výhercům zaslány e-mailem na výhercem uvedenou e-mailovou adresu v České republice.

5) V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a e-mailove adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.

6) Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher.

7) Výhry nejsou soudně vymahatelné.

8) Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

9) Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.